Press "Enter" to skip to content

Pánczél János: Készüljünk Urunk jövetelére

„Örüljünk és dicsérjük Istent, mert eljött a Bárány (Jézus) lakodalmának ideje, mert Menyasszonya

felkészült az esküvőre:  ragyogó tiszta menyasszonyi ruhát kapott, és abba öltözött. Ez a menyasszonyi ruha azokat a jó és igazságos dolgokat jelképezi, amiket Isten népe tett.” (Jel 19,7-8 Egyszerű ford.)

Kedves Testvérem!

Hogyan és milyennek készíti fel az ÚR a közelgő eljövetelére menyasszony népét?

Ez életbevágóan fontos minden hívő számára, akik nem a balga szüzek, hanem az okos szüzek közé akarnak tartozni. Ha igazán benne élnénk az Ige világosságában, a Szent Szellem által rhémává tett erejében, mindenre elég volna maga az Ige. De éppen az Ige jobb megértése és méltó betöltése érdekében az Úr kijelenti magát. A Szent Szellem segítségünkre van, hogy Jézust dicsőítsük, és Atyánk akaratát teljesen betöltsük. Másrészt azért küldte el Jézus a Szent Szellemet Őmaga helyett, hogy elvezéreljen minket minden igazságra.

Így szólt, ezt a látást adta az Úr:

„Bűnbánatot, megtisztulást, alázatot, az Ige Szent Szellem szerinti betöltését akarom látni népem életében. Mert többségében most még engedetlen az én népem, önző, szűk látókörű, ki-ki csak a maga szellemi házát (gyülekezetét)  akarja építeni. Pedig az Úr azt akarja, hogy népe Krisztus királyságát építse:  egységben, szeretetben, egymást megbecsülve, egymás szolgálatát imában és más lehetséges módon is támogatva. Mindezt tiszta szívvel, az Úr szíve szerinti indítékokkal.”

„Egy nagyon nagy megtisztító munkát kezdek a népem között. Az eddig kétfele sántikálók egy része bűnbánatra jut, és az Úr teljes szívvel való követésére adja oda magát, másik része egészen elfordul az Úrtól, és csak rosszabb lesz az állapota. A megtisztultak nagy erővel és hittel fognak szolgálni. Odaszánásukban, a Szent Szellem erejében tovább növekednek. Egyre inkább Szent Szellem által imádkoznak és szolgálnak. Az Úr pedig osztogatja köztük a kegyelmi ajándékait, amint akarja. A gyülekezet szellemi állapotát jellemzi, hogy nem lesz hiány semmiféle kegyelmi ajándékban. Nagy istenfélelem tölti be a hívőket, ugyanakkor minden eddiginél nagyobb bátorságuk lesz a bizonyságtételre és az erővel teljes szolgálatra. A jelek és csodák mindennaposak lesznek. Az Úrhoz és a hű népéhez való tartozás nagy befedezettséget jelent.

A hívők legfőbb célja lesz, hogy megismerjék az Úr akaratát, és folyamatosan, mindenáron, szenvedések és megpróbáltatások árán is betöltsék. Olyan egység lesz az Úrnak odaszánt népe között, amilyen az apostoli idők óta soha sem volt az Egyház történetében. Az összejöveteleket a Szent Szellem vezeti. A vezetők az Úron tartják a szemüket, akiket szemeivel tanácsol az Úr. A hirdetett Ige a Szent Szellem által teremtő és átformáló erejűvé válik.  —  Istenfélelem és megalázkodás nélkül, bűnbánat nélkül nem mernek az emberek  a hívők közé elegyedni. A tisztán és erővel működő szellemi ajándékok által a bűnök lelepleződnek.  A hívők a Szent Szellem örömében és szabadságában imádkoznak és szolgálnak.  A szentség meghatározó lesz az egyének és közösségek életében. Senki sem tartozhat könnyelműen, megtűrt bűnökkel a választott nép közé, mert az Úrhoz és engedelmes népéhez való tartozás  a szenvedés vállalásával és a kipróbáltsággal jár együtt. A hívők tűzzel és hatalommal munkálkodnak. Az Ige és a Szent Szellem által mindinkább kifejlődik bennük a krisztusi jellem. Átélik és gyakorolják az Ige és a Szent Szellem fegyelmező erejét, hogy „megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek”.( 1Kor 9,27)  Krisztus győztes seregének a pokol kapui sem állhatnak ellent.   —  Az Úrnak hatalma és őrizete van az övéivel.”

„Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön.” (Mt 24,46)

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial