Press "Enter" to skip to content

Pánczél János: buzdítás

[box]„Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” (Jn 7,38) [/box]

A Szentírás bizonysága szerint a Megváltónk, Jézus Krisztus az, aki élő vizet adhat. (Jn 4,10b)  Ő pedig akarja  adni; éppen ezért a jeruzsálemi templomban felállva így kiáltott: ”Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék”. (Jn 7,37b) A hit és az engedelmesség a kulcs, s az Úrnak gondja van szavai beteljesedésére: „Az én juhaim hallják az  én szómat”. (Jn 10,27a)  A Szent Szellem által így jelentette ki magát az Úr többnyire nemrég, különböző időpontokban:

 

„Elkorcsosodott, fattyúhajtássá lett az egyház a legtöbb helyen Európában. Meghomályosodtak a szemeik, és nem látják, meg sem gondolják, hogy az igazi tanítványság Isten természetfeletti erejének folyamatos megnyilvánulásaival jár. ’Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek’. (Az Egyszerű fordítás szerint) Akinek van szellemi füle, az hallja, hittel megcselekszi mindazt, amit parancsol az Úr.  Az Ő isteni erői pedig jól működnek”.

„Megrostáltatik az én népem. Csak azok maradnak meg, azokat gyűjti be az Úr, akik engedelmesek, szentek és gyümölcstermők.”

„Homály takarja el  a hívőknek nagy részét az Úr dicsősége elől Európában. A hívők nem ismerik, többnyire csak felületesen kérik az Úr természetfeletti erőinek megnyilvánulásait. A szolgálók legtöbbször csak beszéddel, előadásokkal szolgálnak. Az Úr úgy adott példát, hogy hatalommal tanított. Az Úr arra vágyik és az az akarata, hogy Szent Szellembe és tűzbe merítse be övéit, ők pedig a hit imáját szólják, és a Szent Szellem tüzével imádkozzanak és szolgáljanak. Győzelmetek alapja az engedelmesség és a Szent Szellemmel való tökéletes együttműködés. Ez az Úrtól rendelt út a számotokra..”

„Akik szeretitek az Urat, szentségre vagytok elhíva. Akik nem élnek szentségben, azokat nem tudom és nem is akarom használni a királyságom szolgálatában. Teljes örömmel éljétek meg, hogy ’Szentek legyetek teljes életetekben’. Ahogy a harcba menő katona időnként és szükség szerint megigazítja fegyverzetét és a magával hordozott munícióját, ti is folyamatosan igazodjatok  az Úrnak Igéjéhez, amit Szent Szellemem tesz aktuálissá és személyhez szólóvá.”

„Ragyog, fénylik, izzó fényben tündököl az Úr dicsősége. Ezt akarom megláttatni rajtatok, a gyümölcstermő életeteken és a szolgálataitokon keresztül. Akit Szent Szellembe és tűzbe merít be az Úr, annak Szent Szellemmel és tűzzel teljesnek is kell lennie. Éljen a szívetekben az Úr igéje, hogy ’hit által minden lehetséges a hívőnek’. Abban rejlik a győzelmetek, hogy az Úr hadakozik érettetek. Az engedelmességben és szabályszerűen  vívott harcaitokat az Úr győzelemre viszi.  Feddhetetlen életviteletekben szíveteket a próbák között is békesség tölti be.”

„Ahogyan a nap felkel annak pontos rendje szerint, ugyan olyan bizonyossággal tölti be az Úr az Ő Igéjét, isteni ígéreteit. Boldog az az ember, aki a menny királyságának rendje szerint él.”

„Tanítsd az én népemet az Úrral való együtt járásra. Akik szeretik az Urat, amikor csak tehetik, felmennek az Úr hegyére. Itt Őbenne gyönyörködnek, hallgatják a Jó Pásztor szavát. Az Úr hegye a felkenetés helye, ahol Ő ma is erőt és hatalmat ad tanítványainak ’minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására’. Az Úr hegye a kiküldetés helye Isten országa prédikálására. Az Úr hegyén  ismerős a böjt is. E hegyről  Mózes a két kőtáblával sugárzó arccal jött le. A megdicsőülés hegyéről az Úr lejövén meggyógyította a beteg fiút, akit erőtlen tanítványai nem tudtak megtenni. Az Úrnak nagy tettei, a maradandó gyümölcsök érlelődése az Ő szent jelenlétében időzve kezdődnek. Az az isteni rend, hogy a kegyelemnek, amit ingyen kaptok, Uratok fizette meg az árát, de Isten szolgálatában az Ő működő erejének és hatalmának az árát nektek kell megfizetnetek. Ne hirdess és ne taníts mást, csak amit magad is megélsz és cselekszel.”

„Az Úr keresi és előhívja azokat az apostolokat és prófétákat, akik az Ő teljhatalmú üzeneteit hallják. Nekik krisztusi jellemű tanítványokká kell válniuk. Ezek azok, akik nem kímélik az életüket mindhalálig, akiket az Úr szabad akarata szerint használni tud. Lesznek köztük olyanok, akik ’Mátyás apostoloknak’ bizonyulnak a gyakorlatban, de olyanok is, aki k engedelmességükkel és odaszántságukkal  az utolsó idők ’Pál apostolaivá’ válnak. Az alázat lesz az egyik ismertető jele az Úrtól elhívott szellemi vezetőknek. Éppen úgy, ahogyan az Úr tanította tanítványait: ’Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű’ vagyok. Így vállalta az Úr a gyaláztatást, a megkínoztatást, a keresztre feszítést. De ugyanakkor minden szava isteni teljhatalmat hordozott. Karizmatikus népem azt vallja, hogy Szent Szellemmel beteljesedett. A magatartása,  ereje mégis gyakran olyan, mint a pünkösd előtti tanítványoké volt. Sürgetően itt az ideje, hogy az Úr népe Szent Szellemmel és hittel teljes szolgáló életet éljen. Az Úr a szenteket, a tisztákat, a Szent Szellemmel teljes tanítványait fogja magával ragadni, aminek az ideje pedig egyre közelebb van. De addig is, már most teljesen be kell töltenetek az Igét, hogy ’hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek’. Ezért gyűlöletesek lesznek az elhívottak, de szentség árad az életükből, és isteni hatalmat hordoznak. Az élő víz pedig árad azoknak belsejéből, akik hisznek, és Szent Szellememmel tökéletesen együttműködnek. Itt az ideje, hogy az Úrnak népe megélje és betöltse az Igét, hogy ’Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.’. Az Úr nem választási lehetőségeket adott, s ma sem ad, hanem parancsolatokat. Krisztus engedelmes népét, akikért Ő eljön, az áldozatos szeretetnek és a tiszta szívből való egységnek kell jellemeznie. Ha Krisztus követő vagy, nem járhatsz magad választotta úton. A mi Urunk tökéletes, az Igéje teljes. Méltó, hogy tökéletes szívvel töltsétek be az Úr minden akaratát és parancsolatát.”

„Harcra készítelek fel, és harcba küldelek titeket. A szabályszerű harcban az Úr a ti oldalatokon áll. A hitnek ebben a bizonyosságában harcoljátok mindig végig a harcaitokat! Az Úr rajtatok keresztül rombolja le az ördög munkáját, és az Ige beteljesedik, hogy ’néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen’. (Mt 16,19)  —  Meddig várjak még az én népem felébredésére, megtisztulására és a Szent Szellem erejében való munkálkodására?”

„Szóljon a kűrt, és hirdesd: Amit eddig végeztetek a szolgálatban, az felkészítés, kiképzés és gyakorlatozás volt. A harc élőben, összpontosított erővel ezután kezdődik. Jézus Krisztus jó vitézeinek serege fegyelmezett tanítványokból álljon! A szellemi fegyverzetetek jól gondozott és működőképes legyen a mindenkori bevetésre.  A ti erőnlétetek is teljes formájában legyen. Ez az  I g e  szavaival és értelmezésével azt jelenti, hogy Szent Szellemmel teljes, erős és bátor harcosok legyetek.  Meg van írva: ’harcold meg a hitnek szép harcát’. Az Úr ebben előttetek járt: a golgotai kereszten való szenvedéseivel és győzelmével. Kövessétek az Úr példáját, és cselekedjétek meg parancsolatait:

[box]hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványokká, ördögöket űzzetek, betegeket gyógyítsatok, oldozzátok meg a megkötözötteket! [/box]

Változzatok át krisztusi jellemű tanítványaimmá, és szívetek tisztaságában, hittel gyakoroljátok az Úrtól rátok ruházott hatalmat!”

Bátorításul írom le a „Men for mission” evangéliumi munkásainak fogadalmát:

„Megteszem, bármit bíz rám az Úr.
Elmegyek, bárhova küld az Úr.
Odaadom, bármit kér tőlem az Úr.”

„Az Úr közel.”

[box]Húsvét vasárnapján szolgál személyesen közöttünk János bácsi![/box]

 


Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial