Press "Enter" to skip to content

Hogyan lehetünk százannyit termők?

Mt 13:23 Ami pedig jó földbe esett, az, aki az igét hallja és megérti és gyümölcsöt hoz, egyik százszorosát, másik hatvanszorosát, némely pedig harmincszorosát.
Tehát azok, akik Isten Igéjét befogadják, sokszoros termést hoznak. Ma 40-60 mag az átlag egy búzakalászban.
Lehet-e mindenki 100 annyit termő? – Talán nem. De meg kell próbálni! Isten akarja-e ezt?
1Móz 1:22 Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! PARANCS A SZAPORODÁS!
Kol 1:9-11 Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel.

Istennek tetszik A TELJESSÉG: 4-szer szerepel itt a „MINDEN” szó…
• minden lelki bölcsesség és belátás révén,
• teljes mértékben az ő tetszésére,
• mindenfajta jó cselekedettel,
• minden erővel,
• minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel.

Nehézségben mondhatod: „Nem is rossz, hogy ebben a próbában vagyok: legyőzhetem sátánt!”
Csak az az ember szeret minden nap harcolni, aki állandóan győz… Így nem lesz nehéz harcolni.

Jn 15:8 Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
2Pét 1:1-4 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.
Ugyanazt a – drága – hitet kaptuk, mindennel meg vagyunk ajándékozva!
Miért nem tapasztalja ezt meg mindenki?
A világ minden részén ugyanolyan tulajdonságú a villamos áram. Tőlünk függ, mire használjuk! Pl. Romániában egy időben vasúti pályaudvaron egyetlen lámpa világított. Ma már ott is bármilyen elektromos háztartási gépet is üzemeltethetünk. A mennyben már nem lesz szükség szellemi ajándékokra: ezek ugyanis munka-eszközök. Az erő itt van, csak be kell kapcsolni a „fogyasztót”. Minél több dologgal csatlakozzunk be a hálózatba!
Életünk minden területét csatlakoztathatjuk az energia-forráshoz, a Szent Szellemhez.
Ezáltal leszünk isteni természet részesei. Mekkora részét akarjuk? Amit hitben át tudunk venni…
Lehetséges 100 annyit teremni? Talán nem, de meg kell próbálni!

2Pét 1:5-8 Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
1. TELJES IGYEKEZET
Senki nem lesz sportban bajnok, aki nem akar győzni. Nem elég arra gondolni: „de jó lenne nyerni!”
Az üdvösségünk ingyen van, de minden másért harcolni kell: Isten „félkészen” adja az áldásait…
Józs 1:3 Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek.
Az Úr adta nekik a területet, de mindegyik városért harcolniuk kellett.
Sok hívő átjön a Jordánon, és ott marad ülve: Igéretekben „laknak”, nem pedig megtapasztalásban.
Teljes szívből kell kívánni Isten Királyságát!

Mal 1:23 Szeretlek benneteket – mondja az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákóbnak – így szól az Úr -, mégis Jákóbot (meg)szerettem, Ézsaut pedig (meg)gyűlöltem; hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam.

 1. Isten személyválogató? Meg kell érteni ezt a kifejezést!
  Ha mindenkivel egyformán bánna Isten, nem lenne értelme szolgálni az Urat…
  Ha a főnök igazságos, mindenki azt kapja, amit megérdemel. (2x annyi munka = 2x annyi bér.)
  Ézsau nem volt egy rossz fiú, de Isten dolgaival szemben közömbös volt.
  Zsid 12: 16-17 Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste.
  Megvetette az áldást – nem is jutott neki.
  JOGUNK VAN MEGHALLANI AZ EVANGÉLIUMOT – ÉS MEGTÉRNI!
  Nézzük meg Jákóbot: mikor Lábántól hazafelé ment ezt mondta: „Ézsau, inkább engem öljél meg, mint a feleségemet!” De amikor az „Angyal” jött, arra gondolt: „aha, ezt nem engedem el! Ez az igazi lehetőségem!” Mindketten hallottak Ábrahámról, Izsákról. Jákób ilyen áldott akart lenni.
  Fáradtan feküdt le, de „felébredt”: reggelig harcolt. „Hiába trükkösködsz, halottan is el kell vigyél” – gondolta.
  Ha Istennek imponálni akarunk, tusakodni kell vele!
  Mt 11:12 Bemerítő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Elizeus: „én megyek veled, Illés!”
  Józsué állandóan ott lógott Mózes nyakán. Mózes gyerekei nem igyekeztek annyira.
  Lehet „pedálozni” Istennél. Pál, Péter, Anna, Rúth, Dávid erőszakosan ragaszkodtak Istenhez.
  2. Jézusra kell nézni
  Zsid 12:1,2 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
  Fontos a teljes igyekezet, de nem mindegy, merre megyünk! Fontos az áldásra vezető úton járni. Ez a jézusi út.
  Az atlétikai versenyeken nem szmokingban, magas sarkú cipőben, nagy kalapban állnak rajthoz.
  Letesznek minden fölösleges súlyt: nem bűn, csak akadály!
  Pl. olyan munkahely, mitől nem tudsz közösségbe járni… Tanulás is eltávolíthat az Úrtól.
  A mennyben senkit nem fog érdekelni, hol laktál, csak az, hogy mennyit teremtél!
  Minden döntésnél ez legyen az indíték: mennyire segíti Isten Királyságát megvalósulni?
  1. Szigorúan ellene kell menni a bűnnek. Letenni az akadályokat.
  2. Meg kell ismerni Jézust: mi jellemző Rá (viccek, időtöltés, öltözködés). Ha ismerem a házastársamat, nem fogom idegesíteni…
  3. Elképzelem, hogy én most Jézus vagyok (nyomdokaiban járok) – nem veszekedek.
  4. Jézus legyen életünk középpontja! Váljunk jézusivá! Mint a tanítványok: élhetünk vele, és úgy mint Ő.
  3. Elmélkedjünk az Igén
  Józs 1:8 Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Gondolkodjunk az Igén, és aszerint cselekedjünk!
  Zsolt 1:1-3 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
  Ha állandóan ezt tesszük, sikeresek leszünk: 100 annyit termők…
  Embereké helyett Isten tanácsai szerint irányítsam az életemet.
  Isten síkján kell gondolkodnunk, amint az a Bibliában le van írva.
  Nem elég hallgatni, gondolkodni kell rajta! Gyönyörködjünk az Igében!
  Mondjuk el valakinek, amit kaptunk az Igéből (pl. a tanítványunknak, családtagoknak)!
  Ezzel rögzítjük a lelkünkben. Minél többet foglalkoztam az Igével, annál többet kaptam belőle. „Kérődzzünk” az Igén! Írjuk le, pl. SMS-ben levélben!
  És 55: 8-13 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket.
  A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.
  A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
  Igéje termékennyé tesz: 100 annyit termővé…
  Így tud adni az Úr Igét. Beszédének eredménye életemben: öröm, békesség, dicséret.
  4. A Szent Szellem a „haverom” legyen (nem tiszteletlenség, „egyenrangúság”)
  Az igazi barátommal tudok beszélgetni bármiről, ugyanannak örülünk, közösek a terveink, az élményeink. Nem bántjuk meg egymást.
  A Szent Szellem egy „galamb”: szelíd.
  Ef 4:30,31 És ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.
  Mi szomorítja meg: keserűség, indulat, harag, kiabálás, rosszindulat, irigység, önzés, stb.
  Ahol idegeskednek, mérgelődnek, bosszankodnak, veszekednek, ott nem marad a „galamb”.
  Krisztust kell „felöltöznünk”: váljon a karakterünk Jézuséhoz hasonlóvá!
  Jn 15:12-15 „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”
  Jézus mondja: minden, ami az Atyáé, az az enyém (is). Márpedig minden Istené…
  A Szent Szellem az „adminisztrátora” – kezelője – Isten gazda(g)ságának.
  Jó barátságban kell lennünk Vele!
  Tanuljunk együttműködni a Szent Szellemmel: nekünk kell hallgatnunk Rá!
  Isten sok mindent akar nekünk mondani, ne csak mi akarjunk beszélni Hozzá!
  A Szent Szellem „tanácsadó”, nem diktátor, de nem Neki probléma, ha nem fogadjuk el a tanácsait…
  Ő okosabb nálunk. 5Móz 28:1,2 Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr.
  Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára.
  (Úgy „tapadnak” majd ránk az áldások, mint koldusok a nyomornegyedben…)
  Jn 7:22,23 Mert nem az égő- és véresáldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.
  Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!
  A Szent Szellem az Isten hangja.
  Jn 10:27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
  Mikor a Szent Szellem velünk beszél – érezzük, hogy nekünk szól – rögtön cselekedjünk aszerint.
  Ne fontolgassuk, hogy az Úrtól van-e! pl. Ábrahám Izsák feláldozásakor.
  Sokszor a Szent Szellem olyan dolgokat mond, amik nem mindennapiak, nem “normálisak”.
  Noé építeni kezdte a bárkát, mikor semmi látható sem utalt özönvízre, mert az Úr mondta neki…
  Legyünk készen arra, hogy az emberek hülyének fognak tartani – és nevezni!
  1Kor 3:18 Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen.
  Isten szerint kell bölcsek legyünk!
  Pl. A vak, aki elment a Siloám tavához mosakodni, vagy Péter, amikor kivetette a hálót.
  Valamikor el kell kezdeni: lehet, hogy mindenki kinevet, de legalább megtanulom meghallani a Szent Szellem hangját. Lehet, hogy egy emberileg jó lehetőségről le kell mondanod…
  Lehet, hogy néhányszor a saját lelkünk, vagy sátán próbál átverni, megkísérteni.
  5. Válogassuk meg, mit hallgatunk!
  Mk 4:23-25 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja! Ezt is mondta nekik: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.”
  Akinek van, annak adatik: itt a hallásról van szó. Hallás révén mit lehet kapni: HITet, Bölcsességet…
  Lk 8:18 Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé.
  Jób 12:11 A fül különbözteti meg a szavakat, és az íny ízleli az ételt.
  Amik nem építőek, nem jók, nem igazak, azokat el kell vetni: „ki kell köpni”!
  Ha valaki mindig panaszkodik neked, el kell küldeni: „így ne gyere ide – nem vagy jó lelkületben!”
  Ne hallgass olyan dolgokat, amik a hitedet elveszik, rágalmazzák Isten embereit!
  A hit és a hitetlenség is hallás által jön.
  Az üres beszédek, haszontalan viták ártanak a hallgatóknak.
  • Amit hallunk, azon gondolkodunk,
  • Amin gondolkozunk, azt csináljuk,
  • Amit cselekszünk, azok vagyunk
  Miket és kikkel kövessünk?
  2Tim 2:22 Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik TISZTA SZÍVből hívják segítségül az Urat.
  Vannak olyan hívő barátok, akik lehúznak, és olyanok, akik előrevisznek. Pl. ne híreket, hanem prédikációkat, hívő énekeket hallgassatok!
  • „együgyű vagy”- igen 1 fő ügyem van!
  • „maradi vagy” – igen, maradok Krisztusban
  Ha szemét jön belénk, csak az tud kimenni is… Fontos, hogy kinek a beszédét hallgatjuk.
  Amire figyelsz, azzal fogsz betöltekezni – arról fogsz beszélni.
  Ha az Ige a „szemed előtt van”, arról gondolkozol, akkor tudsz bizonyságot tenni Róla.
  6. Örök értékeket kell szem előtt tartanunk
  2Kor 4:17,18 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
  A szén és a gyémánt – mindkettő 100%-ban szén. De míg utóbbi kemény, gyönyörű, értékes, addig előbbi puha, piszkos (kenődik).
  A különbség a keletkezésükben van: a faszén bármikor előállítható, a gyémánt nagy nyomás és hő alatt alakul ki. Utána csiszolják is, hogy még értékesebb legyen.
  Örvendezni kell, amikor problémák vannak: „Dicsőség az Úrnak, még jobbá csiszolnak!”
  Pl. Dávid, Mózes, milyen próbákon mentek keresztül (ármány, zúgolódás…).
  Nekidőlve menjünk a nehéz dolgok ellen! Ne küldjük el a „nehéz eseteket”! Következetesnek kell lennünk. „Vagy megszokik, vagy megszökik”. Hordozzuk imában! Áldjuk!
  A probléma lehet akadály, vagy ugródeszka, rajtunk múlik, hogyan állunk hozzá.
  Csak az tud nyereségre szert tenni, aki vállal kockázatot.
  Az akadályok mögött érték rejtőzik. A próbák áldások álruhában.
  Pl. órákig imádkoztam és nem gyógyult meg: tudtam órákon át imádkozni, napokig böjtölni.
  Gal 6:9,10 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.
  Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
  Ne adjuk fel, ne lankadjunk meg!
  1Tim 6:9-11 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.
  Ne gazdagságot keressünk!
  Mt 6:31-33 Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De
  keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
  Ha a gazdagságot keressük, el fogjuk veszíteni Isten Királyságát. A pénz csapdába csal.
  Sokan a jövőt akarják biztosítani maguknak, csak nem tekintenek elég hosszan előre…
  Én örök életemben jól akarok élni!
  Ne legyünk anyagiasak! A lemondásban erő rejlik.
  7. Engedd, hogy Isten válasszon neked!
  Lót a szeme szerint választott, Ábrahám nem.
  Jn 3:27 János így válaszolt: „Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki.”
  Amit a mennyből kaptam, senki nem veheti el tőlem. Ne is adjam oda!
  Sokan elragadnak dolgokat Istentől, és egész életükben igyekeznek megőrizni. Amit ajándékba kapunk, azt nem veszíthetjük el.
  Lk 12:32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
  Istent kell „megragadnunk”, nem a dolgokat. Ki erősebb Istennél?
  Mt 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
  1Kor 6:10 sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.
  A harácsolók, „ragadozók” megragadnak feleséget, lehetőséget, szolgálatot, de nem tudják megtartani, sőt Isten Országát sem fogják örökölni.
  Isten azoknak adja a legjobbat, akik hagyják, hogy Ő válasszon nekik.
  Pl. Ábrahám sem volt ragadozó, s rászálltak az áldások.
Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial