Press "Enter" to skip to content

Farkas Zoltán: HIT 2.

Mi a hitetlenség?

Deizmus: A természet és a társadalom életét irányító, abba beleavatkozó, személyes isten létezését tagadó, őt csak a világ első okának elismerő felfogás.

Teizmus: Ellentétben az ateizmussal az a tan, mely az isten létét vallja, és pedig megkülönböztetve a deizmustól az isten fogalmát a személyes és a világ menetébe elevenen befolyó legfőbb hatalom képében látja. Némelyek még ezenfelül a teistákat, mint akik az élő isten tanát pusztán ész-okokból merítik, megkülönböztetik azoktól, akik a kijelentett istenben hisznek és a kijelentés bizonyítékaira hivatkoznak.

Ateizmus: Istentagadás; a természetfeletti erők, szellemek, isten v. istenek, a túlvilági élet létezését tagadó, a vallás mint szükségtelen ellen harcoló nézetek rendszere.

 Tudatlanságból, megtévesztettségből fakadó hitetlenség. A hitetlenség, BŰN.

Ján 16:8-9  És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem;

Ellentétesen határoz, nem hagyja magát meggyőzni.

Zsid 3:12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;

Zsid 3:19  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Az ilyen ember képtelen ragaszkodni, ráhagyatkozni.   Ez a gyengeség.  Próbál hinni, de nem tud.

Márk 9:24  …Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

Hitben járás (Még mindig Ó-szövetség)

2Kor 5:7  (Mert hitben járunk, nem látásban);

Máté 9:2  És hoznak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.

A belső hitüket látta, vagy a cselekedetükből látta?

Máté 9:22  Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Nem azonnal.

Máté 9:29  Akkor illette az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

Máté 21:21  Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglesz;

Máté 21:22  És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Ezek szerint, amit hiszünk, előbb mégis kérnünk kell, mielőtt megkapjuk, és megvalósul.

Mit hiszek? Hogy megkapom ha kérem, vagy már megvan? Mindig kérni kell? Vagy egy folyamat, ahogy a remélt kérésből, ami még egy nem láthatóan meglevő dologra vonatkozik, látható valóság lesz.

Zsid 11:1  A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Mire vonatkozik a hit? Az Atya és Jézus váltságművére és eredményeire, (üdvösség) vagy arra, hogy szeretnék valamit, remélem, hogy megkapom, aztán hiszem, hogy megvan, és megvan?

Ismétlés:

Érdemes megkülönböztetni a megváltásban való az üdvösségre való hitet és a „hit ajándékát” ami válaszokat, akár természet feletti dolgokat tesz valóságossá, hozzáférhetővé számunkra.

A hit ajándéka, különbözik attól a hittől is, amely a Szent Szellem gyümölcsei közé tartozik. Olvashatjátok a Szellem gyümölcseit a Galata 5:22-ben.

Gal 5:22 (HUN)  …hűség,
Gal 5:22 (ASV)  …faithfulness,
Gal 5:22 (H Csia 2005)  …hűség (hit),
Gal 5:22 (KJV)  …faith,

A gyümölcs pedig olyan, amely növekszik. A hit vagy a hithűség az egy gyümölcs, a Szellemnek egy gyümölcse, amely növekszik a keresztény élet során, és ez azt a célt szolgálja, hogy az isteni tulajdonságokban megerősödjön a hívő. A hit ajándéka pedig a Szent Szellemnek egy ajándéka Istentől, hogy az erőt ki tudja nyilvánítani.

Másrészt a hit ajándéka nem az a fajta hit, amely a Szellem gyümölcseként növekszik a szívünkben a keresztény életünk során. A hit ajándéka nem az a hit, amely által imáinkra választ kapunk Istentől. Az egyszerű hit szükséges ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk, és ez a hit növelhető Isten Igéjének a hallsásával, és életünk minden területén gyakorolni kell ezt a hitet. És mindannyiunknak lehet folyamatosan egyre növekvő hitünk!

A hit ajándéka által a hívők testéből kimennek az ördögök is, amely beszennyezte a testüket, a gonosz szellemek jelenléte által.

És ezen ajándék lép működésbe, amikor áldást mondunk valaki felett, és ez az áldás bekövetkezik akár hosszú idő elteltével is, és az illető egész életét meg tudja változtatni.

A „MÁSIK fajta hit”, a „hit ajándéka”

Róm 12:3  Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. /mérték, mennyiség/

Ez a mérték esetleg különböző területeket jelenthet?  Mint: anyagi, gyógyulás, csoda, gyülekezet plántálás, stb.

Azonban ne zárják ki egymás „inputjait” egy helyzetre vonatkozóan.

Pl.: gyülekezet alapítás. Mást fog mondani egy evangélista, egy tanító, egy bölcsesség beszéde.

Ha figyelnek a Szent Szellem munkájára nem csak magukban, akkor egységre és eredményre fognak jutni.

Róm 12:6  Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük];

Mi a hit szabálya?

Hogy ne akarjunk többet, mint ami adatott? Mérték? /(analogia) – mérték, arány, megfelelés/

Mindenhol máshol a prófétálásról szól az ige. Abban egyezik, hogy az egyén hitével arányos, józan mértékkel használjuk az ajándékot és ne ennek felette.

Ezek szerint lehet felette is használni, de annak vannak hátrányai.

A hit nem tud teremteni!!! Csak megragadni.

1Kor 12:9  Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;

A gyógyítás ajándékának használatához nem kell hit?

1Thess 3:10  Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait.

Ilyen apostolokra, tanítókra van szüksége a Magyar eklézsiának, akik kipótolják a hitünk hiányait. Nem úgy hogy megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem úgy, hogy megmondják, hogyan kell. Tehát be is mutatják.

1Kor 13:13  Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Mire, mikorra marad meg?

Jak 1:5-7  Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

De kérje hittel, (gyümölcs hittel)semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.

Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;

Jak 5:15  És a hitből való imádság (lehet gyümölcs is és ajándék is)megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Mi a cselekedet? Akár tényleges tett, vagy beszéd, gondolkodás, hozzáállás.

Pl: tudjuk, hisszük, hogy jár és jönni fog a villamos, metró, stb. és ebből fakadóan odamegyünk a megállóba és várunk. Nem látjuk, de várunk, és meg is kapjuk hitünk eredményét, mert egy idő után valóban meg is jelenik a metró és el is visz minket.

Valahogy így kell lennie a bibliai hittel is.

Nagyhit-kishit – hit mértéke. Növeld a hitünket! Ha mustármagnyi lenne, akkor is természetfeletti csodákra lenne képes.

Teljes hit-hiányos hit, ép hit. Akkor mi a lényeg?

Júd 1:3  Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.

Tusakodjatok érte!  Egy „hitetlen” nem fog tusakodni a hitért. Tehát nem a megtérésre vezető hitről lehet szó, sem az ajándék hitről, hanem a megváltásban megmaradó hit megtartásáról, erősödéséről, gyümölcsről. Ahogy Pál mondta a végén.

Szóval mi is a Hit? Egy belső önállóan létező valami (szubsztancia, anyag), vagy egy tudatos döntés, válaszreakció a meghallott dologra, mert ezek szerint a kettő elválhat egymástól. Csak együtt ér valamit.

Ha akarok hinni valamit az nem működik, ha nem volt „hallásom” előtte erre vonatkozóan?

Nem, mert mi alapján, mire hivatkozva hiszek és miben?

 „a bibliai hit egyetlen forrása isten igéje”.  Ez a rhéma, vagy az írott ige a Logos is?

Máté 4:4  Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial