Press "Enter" to skip to content

Farkas Zoltán: HIT 1.

Bibliai hit, vagy intellektuális hit?

Sok mindenben hihetünk. Van hit, aminek van valós alapja és van, aminek nincs. (pl: Jézus történelmi léte, vagy Mária menybemenetele). Van olyan, amelyik egyenesen valótlanságra, hazugságra, megtévesztésre épül. Ha elfogadjuk, és ennek alapján cselekszünk, bajba kerülhetünk. Mindenképpen hinni kell, csak az egyik tévhit.

Van olyan hit, ami mások által megszerzett információkra épül. Nem teszünk semmit, csak elfogadjuk, egyetértünk vele, mint reális lehetőséggel. Magunk nem próbáltuk ki, nem jártunk utána, nem győződtünk meg róla. Pl: Darwinizmus, evolúció, Istenben való hit.  Ha ezekkel egyetértünk, az az intellektuális hit.

Van, aki elfogadja, van, aki bizonytalan, van, aki nem fogadja el, de másban sem tud hinni.
Az első hisz benne, képviseli, ez alapján cselekszik, a másik kettő semmiben sem hisz.

Ez legalább akkora baj.

A hit fajtái, vagy megjelenési formái

Érdemes megkülönböztetni a megváltásban való – az üdvösségre való hitet és a „hit ajándékát” ami válaszokat, akár természet feletti dolgokat tesz valóságossá, hozzáférhetővé számunkra.

Bár mindkettő Isten munkája bennem, az előbbihez mégis kell egy nagy adag „saját” döntés, a második inkább ajándék. Ehhez is kellek természetesen, (elfogadás, használat) de a mértéket Isten dönti el.

Az üdvösségre való hit „nem mindenkié”a másik fajta hitnek, meg van „különböző mértéke”de „elvileg” mindenki számára, – akiknek az első fajta hit már ott van – hozzáférhető.

Egy bizonyos értelemben mindkettő ajándék, csak a egyik tudatosan választható, és egyforma a hatása mindenkinél, a másik pedig kérhető, és más-más a mértéke.

Mindegyikben lehet és kell fejlődni, erősödni, és valószínű, mindegyik el, vagy meg is fogyatkozhat.

Mindkettő kell, hogy cselekedettel párosuljon.

„Mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk? Higgyetek” Tehát a hit az egyfajta cselekedet is: belső, szívbeli, tudatos döntés, hozzáállás, cselekedet. És ebből fakadóan van ennek külső, fizikai megvalósulása, cselekedete.

Ábrahám is a hitéből fakadóan cselekedett, Izsákkal és más dolgokban. Neki ez „igazsága” lett.

Pál, mint külső szemlélő a cselekedetekből következtet és mutatja meg a belső meggyőződést, a hitet. An lényeg ugyanaz.

A megváltásban, – annak „érvényesítésére” való hit

Annak a ténynek a felismerése, elfogadása, hogy Isten létezik, (a bűn, bűnösség, Jézus halála és az egész történet), s ennek alapján egy világos döntés, megtérés.

2Thess 3:2  És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!

Hogy kell ezt érteni, hogy nem mindenkié?

Nem azért, mert Isten nem akarja, hanem mert nem mindenki dönt úgy, hogy elfogadja a megváltást. Különböző okok és magyarázatok miatt, de nem fogadják el.

2Kor 4:3-4  Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:

Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Zsid 11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik

A keresés egy tudatos cselekedet. Isten hozzáállása, hogy engedi magát megtalálni.

1Krón 28:9  Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belát és minden [emberi] gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod

Máté 7:14  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Péld 8:17  Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Ézs 55:6  Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.

Gal 3:22 De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.

Gal 3:26  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

Ef 2:8-9  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; (mármint a megtartás és az ehhez szükséges hit)

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

1Móz 15:6  És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Ha most az Úsz. idejében hiszünk Jézusban és a váltságában. akkor ez most is igazságul tulajdoníttatik.

1Tim 6:12  Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

Mit kell ezen harcolni?

A legjobb hívő élet is folyamatos harc. Hit harc! Pál is azt mondja, hogy megharcolta a nemes harcot.

Ezek szerint a hitetlenség egy folyamatos támadás. A hit pedig, folyamatos döntés és cselekedet.

Nem biztos, hogy minden helyzetben könnyű a hit döntése. Ma hitből tudok dönteni, holnap egy másik helyzetben nem biztos.

2Tim 4:7   Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam

Ef 6:16  Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;

1Thess 5:8  Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

Most akkor pajzs, vagy mellvas a hit? Mind a kettő véd, de mégsem ugyanaz.

A pajzs, vagy mellvas, inkább az üdvösségre vonatkozó hit szerepe.

Luk 22:32 

De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.

1Pét 1:7-9

Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;   van a hitnek próbája is.

Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:

Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét.

Róm 10:9  Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

Róm 10:10  Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

Zsid 4:2  Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.

Luk 18:8  Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?      Benne való hitet.

A hit alapvető kellékei, elemei

Fontos egy információ, egy meghallás (Rhéma), belső elfogadás, és ennek alapján egy külső cselekedet.

Róm 10:17  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Zsid 11:1    A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Hogyan  hallok meg valamit? Magamtól nem hihetek valamit?

1Pét 1:21  Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.

Akkor valóság, vagy reménység? /A valóság reménye, vagy a remény valósága?/

Jak 2:14  Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?

Jak 2:17  Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

Jak 2:22  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;

Apcs 6:8  István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.

Zsid 10:22  Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével

1Kor 13:2  És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.

Márk 11:22  És Jézus felelvén, monda nekik: Legyen hitetek Istenben.

Legyen a tietek Isten hite!

Szenvedő szerkezet. Külső forrásból jön felém és én elfogadom.

Nem azt mondta Jézus, hogy valahogy termeljenek hitet magukban. Ő adja ezt, nekünk meg kell tanulni elfogadni. Tehát nem passzív állapot.

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial