Press "Enter" to skip to content

A házasság az egy szövetség 3.

Ebben az új kapcsolatban mindkét félnek van egy különleges feladata, amit el kell látnia.
Nagyon figyelemre méltó, hogy az Újszövetségnek minden igerészében, amely a férj és a feleség kölcsönös kötelezettségeivel foglalkozik, az író a feleség felelősségének magyarázatával kezdi.
Ez így van akár Péter, aki házasember, akár Pál, aki nem házasember, az író.
Úgy tűnik tehát, hogy bizonyos értelemben a feleségen múlik az egész kapcsolat sorsa.
Ha a feleség nem tölti be a szerepét, akkor a férj ezt a kapcsolatot nem tudja jól működtetni.
Ezért most a feleség részének vizsgálatával kezdjük.

A FELESÉG RÉSZE

A Példabeszédek 31,10-31-ben Salamon festi le az egyik legszebb képet a derék asszonyról, a Bibliában fellelhető leírások közül.

Amire Salamon valójában gondol, úgy hiszem az a nő, aki tudja, mit jelent nőnek lenni, olyan nőnek, aki képes nőiségének legteljesebb és leggazdagabb kifejezését megadni.
Vagyis egy olyan nő,
olyan asszony, aki sikert arat, mint nő, mint asszony.

Salamon leírását egy kérdéssel kezdi: „Derék asszonyt kicsoda találhat?” Ami arra utal, hogy az ilyen asszony ritka. Mivel abban a kiváltságban volt részem, hogy közel harminc évet az életemből megoszthattam egy olyan nővel, aki megfelelt Salamon leírásának, soha nem tudom úgy olvasni ezt a részt, hogy a hála könnyei ne tódulnának a szemembe.

Ennek a leírásnak a kezdete, a közepe és a vége mind a férjre összpontosul.
Más szavakkal: a kiváló asszony legfőbb teljesítménye, a férje! Minden egyéb, amit ettől függetlenül elér, másodlagos értékű. Így kell egy nőnek — mint feleségnek — mérnie az eredményeit. Már nem a saját életét éli, az ő élete a férjében van.
A sikerét a férjében kell látnia. Jobban kell örvendeznie a férje sikerein, mint a sajátján.

Nézzük meg a 11. versben az első mondatot a derék vagy kiváló asszonyról: „Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.” Tehát a férjnek nem kell kimenni a világba és milliomossá lennie ahhoz, hogy bizonyítson. A feleségének elfogadása elég számára. Sok férfi szüntelenül küszködik sikerért az üzleti életben vagy más területeken, és ez elsődlegesen abból a vágyból fakad, hogy bizonyítson önmaga előtt. Rendszerint a probléma gyökere az, hogy soha nem tapasztaltak igazi elfogadást saját otthonukbanelőször a szüleik, később pedig a feleségük részéről.
Következésképpen egész életükben hajszolja őket a bizonyításvágy, hogy elfogadtassák magukat.
De egy olyan férj, akinek jó felesége van, nem függ a mások elismerésétől; felesége megbecsülése elég neki. Mindenki más félreértheti őt, el is árulhatja, de mégis tudja, hogy van egy személy, akiben teljesen megbízhat, és ez a felesége. Ilyen feleségnek lenni nagyon nagy teljesítmény.

A férj bizalma a kiváló, derék asszonyban nagyon egyszerű, de életbevágóan fontos tényen alapszik. A 12. versben: „Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.
Közel harminc éven át teljesen megbíztam Mártikában. Soha nem tett nekem rosszat. Volt, amikor nem értett egyet velem, sőt talán intett is. Vitatkoztunk, esetleg különbözött a véleményünk.
De mindig tudtam, hogyan állok vele. Száz százalékig az én oldalamon volt.
Enélkül sosem váltam volna azzá, aki ma vagyok.

Menjünk most tovább a 23. versre, ennek a leírásnak a központi részére: „Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt.” Újra a központ a férj. Elismert vezető a nép között, ott ül a kapuban a tisztelet és tekintély helyén.
Salamon nyelve nagyon kifejező: „Ismerik a férjét.” Más szóval: ismerik, mint az ő férjét.
A feleség támogatása nélkül nem lett volna képes, hogy ezt a tiszteletbeli pozíciót elérje. Ez az elv érvényesül minden olyan esetben, amikor látunk egy sikeres, magabiztos, tiszteletben álló férfit. Az, amit látunk, valójában nagyrészt a feleség sikere.

Azután a 28-29. versekben a leírás a családi képpel zárul. Először a gyerekek, majd végül még egyszer a férj:
Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri:
Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!

Tehát ez a leírás a derék vagy kiváló feleségről, mint az igazán sikeres nőről, a férjjel kezdődik, a férjet állítja középpontba, és a férjjel is fejeződik be.

Tehát a férj a feleség legfőbb sikere és emellett minden más, amit elér, másodlagos.

Mi az a jutalom, amelyet a férj adhat neki? Azt olvassuk: „dicséri őt” Mennyire fontos ez! Férjek, ha van egy ilyen feleségetek, nincsen az a fizetség, amely méltó lenne hozzá. Semmivel sem tudsz fizetni neki, kivéve a dicséretet. És megengedheted magadnak, hogy ezen a téren pazarló légy, mert minél többet fizetsz, annál többet kapsz vissza. Tehát fordíts időt arra, hogy dicséred a feleségedet. Mondd neki, milyen drága személy. Mondd neki, milyen ízletes a főztje.
Mondd neki, mennyire élvezed, hogy az otthonod ilyen tiszta.
Mondd neki, hogy milyen csinos. Mondd neki, hogy mennyire szereted. Fordíts erre időt!
Nagyon jó befektetés! Sokszorosan kapod vissza, amit befektetsz.

Most térjünk vissza egy pillanatra a feleség részére. Hogyan érheti el egy feleség ezt a sikert a férjével? Azt mondanám, hogy két fő felelőssége van, amelyek szorosan összekapcsolódnak. Az egyik, hogy fenntartsa a férjét. A másik, hogy bátorítsa őt

Az 1 Korinthus 11,3-ban Pál azt mondja nekünk, hogy a férfi (a férj) az asszonynak (feleségnek) a feje. A természetes testben a döntés és az irányítás helye a fej. Mégis a fej nem tudja tartani magát.
A fej függ a test többi részétől. A többi testrész támogatása nélkül — elsősorban a nyak nélkül —, a fej egyedül nem tudja betölteni a funkcióját.

Ez vonatkozik a házassági kapcsolatra is. Mint fejnek, a férjnek a fő felelőssége a döntés és a vezetés. De nem tudja betölteni ezt a funkcióját egymaga. Függ a testtől, hogy az támogassa, támasza legyen. Bizonyos értelemben a feleség felelőssége hasonlítható a nyakhoz.
Ő az, aki legközelebb van a férjéhez, akire annak szüntelenül támaszkodnia kell. De ha ő nem tölti be ezt a szerepét, akkor a férj sem tud megfelelően funkcionálni. Ahogyan nincs más része a testnek, amely a nyak szerepét át tudná venni a fej támasztásában, ugyanúgy nincsen más személy, aki meg tudná adni a férjnek azt a támogatást, amelyre szüksége van a feleségétől.

A feleség második fő felelőssége az, hogy bátorítsa a férjét. A férfinak mindenkor kell, hogy feleségénél bátorítást kapjon. Különösen akkor, amikor legkevésbé érdemli meg.
Ha Mártika csak akkor bátorított volna engem, amikor megérdemeltem, akkor nem kaptam volna meg azt, amire szükségem volt. Akkor szorultam bátorításra, amikor a legkevésbé érdemeltem meg. Szükségem volt valakire, akinek hite van bennem, mikor senki másnak nincs.
Nem prédikáció, vagy lelki tanácsadás kellett nekem, olyan valakire volt szükségem, aki bízik bennem

A bátorítás nem könnyű dolog a feleség számára, különösen nyomások idején.
Sokkal könnyebb szemrehányni, kritizálni.

Valójában a bátorítás egy olyan szolgálat, amelyet ki kell munkálni.

Hiszem, hogy a feleség nagyon sokszor át tud fordítani egy rossz házasságot és egy sikertelen férjet, jó házassággá és sikeres férjjé, ha megtanulja, hogyan kell bátorítani.
De ez mindig önmegtagadást kíván. Nem tudunk másokat bátorítani, hogyha elsődlegesen a magunk érdekeit nézzük. Ha te és a férjed, mind a ketten nyomorúságosan érzitek magatokat, mit fogsz csinálni? Bátorítod őt? Ahhoz, hogy bátorítsd, valóban önfeláldozásra van szükség.
De
ez a házassági szövetség lényege. Már nem magadért élsz többé.

Ez visszavezet bennünket a kiinduló pontunkra — a szövetségi elkötelezettségre.

Egyedül ez tudja megadni a kegyelmet és erőt, amelyre mind a két félnek szüksége van a házasságban, hogy az sikeres legyen. Jó tanács vagy szabályok sora nem elegendőek ehhez önmagukban. Manapság be tudunk szerezni jó néhány nagyszerű könyvet, amelyek tanácsot és útmutatást adnak keresztény szempontból a sikeres házassághoz.
De a keresztény házasság nem működik Isten természetfölötti kegyelme nélkül, és ezt a kegyelmet csak akkor kapjuk meg, ha a férj és a feleség átadják magukat Istennek és egymásnak a szövetségi elkötelezettségben.

A FÉRJ RÉSZE

Most megvizsgáljuk a férj részét a házassági szövetségben. Jó kiindulópontként kínálkoznak Pál szavai az 1 Korinthus 11,7-ben. „Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége.”

Most minket ez az utolsó mondat érdekel. Az asszony, vagyis a feleség a férfinak, azaz a férjnek a dicsősége. Itt ugyanazzal az elvvel találkozunk, amelyet már alkalmaztunk a feleségre, ez érvényes a férjre is. Már láttuk, hogy a feleség sikere a férjében nyilvánul meg.
Pál itt azt mondja nekünk, hogy a feleség viszont a férj sikerének a bizonyítéka.
A feleség a férj dicsősége, a legnagyobb eredménye.
Egyedülálló módon és legfőképpen a feleség fejezi ki férjének a minőségét.

Egyszer egy jól ismert evangélistát megkérdeztek egy másik hívőről, hogy milyen kereszténynek tartja? „Nem tudom megmondani — válaszolta —, még nem találkoztam a feleségével.”
Ez bölcs válasz volt. Személyesen nem formálnék véleményt egy házasemberről addig, amíg nem ismertem meg a feleségét, mert a feleség a férj dicsősége. Ha ő ragyogó, tele van nyugalommal és biztonsággal, akkor a férje elnyerte az én tiszteletemet.
De ha ellenkezőleg, fásult, ideges és bizonytalan, akkor azt a következtetést kell levonnom, hogy valamilyen hiba van a férjben. A feleség, mint dicsőség kapcsolódása a férjhez nagyon szépen bemutatható az égitestek, a Nap és a Hold példájával. A Hold a Napnak a dicsősége.
A Holdnak nincs saját dicsősége. Akkor szép, amikor a napfényt visszaveri.

De ha valamilyen más test, például a Föld kerül a Hold és a Nap közé, az eredmény a Holdon azonnal megmutatkozik: elveszti fényét.

És ez egy olyan példázat, amely illusztrálja a Teremtő lángelméjének egy sokkal csodálatosabb művét — a házassági kapcsolatot. A feleség olyan, mint a Hold, nincs saját dicsősége.
Az ő funkciója az, hogy visszatükrözze a férjét. Amikor a férje ráragyog, akkor sugárzik. De ha a teljes, nyílt közösség megtörik közöttük, mert valami közéjük jön, az eredmény megmutatkozik a feleségen. A feleség elveszti fényét.

Nekünk, férjeknek feltétlenül ellenőriznünk kell teljesítésünket időről-időre ezen a területen. Késznek kell lenni, hogy meglássuk a feleségünk állapotát, mint a sajátunk visszatükröződését.
Mi férfiak gyakran gyorsak vagyunk abban, hogy észrevegyünk gyengeségi területeket a feleségünkben, sőt talán még arra is, hogy szeretetlenek vagy kritikusak legyünk ezeket illetően. Mégis könnyen meglehet, hogy az a probléma, amelyet olyan világosan látunk feleségünkben, valójában nem más, mint annak a problémának a visszatükröződése, amelyet észrevétlenül hagytunk saját magunkban.

Mit kell egy férjnek keresnie a feleségében? Mi a bizonyítéka annak, hogy ő eleget tesz férji kötelezettségeinek? Ha egy szóval kellene megválaszolnom ezt a kérdést, azt mondanám: biztonság; Mikor egy asszony teljesen biztos érzelmileg, anyagilag, szociálisan, az a legtöbb esetben elegendő bizonyíték arra, hogy a férjével jó kapcsolatban van, és hogy a férj teljesíti a kötelességeit felé. De ha egy férjnél levő nő ki van téve állandó vagy tartós bizonytalanságnak, az majdnem kivétel nélkül a következő két ok valamelyikére vezethető vissza: vagy a férje nem teljesíti a kötelességét feléje, vagy valami közéjük jött, ami megakadályozza a feleséget, hogy elvegye azt, amit a férjétől kellene megkapnia.

Melyek a legfőbb gyakorlati módszerek, amelyek szerint a férjnek teljesíteni kell a kötelességét a felesége felé? Én két szóban foglalnám össze: védelmezni és gondoskodni.
A férj elsődleges gyakorlati felelőssége az, hogy védje a feleségét. A feleségnek biztonságban kell éreznie magát. Tudnia kell, hogy van befedezője, Tisztességtelen dolog megkérni asszonyokat, hogy számos olyan felelősséget elvállaljanak, amelyekkel manapság terhelik őket. Lehet, hogy bebizonyítják, hogy nagyon hathatósan helytállnak, sőt még felül is múlják a férfiakat, de közben elvesztik nőiességüket. Legtöbb esetben az igazi mélyen fekvő ok az, hogy a férj lemond arról a felelősségről, hogy védje a feleségét. A feleségnek mindig tudnia kell, hogy van valaki, aki ott áll őközötte és minden ütés, minden támadás, minden nyomás között.
A férjnek a második gyakorlati felelőssége az, hogy gondoskodjon a feleségéről.
Az írás nagyon világos ebben. „Ha pedig valaki az övéiről és főképpen a háza népéről nem visel gondot, a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél.” (1 Timóteus 5,8)
A „gondoskodik” szó jelentése nagyon széles körű. Egy férjnek törődnie kell azzal, hogy ne legyen olyan terület a felesége életében, amelyről ne gondoskodott volna. Akár fizikai, akár érzelmi, akár kulturális, akár szellemi legyen az. Egyik fő terület, ahol a férj felelős a feleségéről gondoskodni, az az anyagiak. Általában neki kell a teljes felelősséget hordoznia a feleség anyagi szükségei iránt. Egy férfi, aki nem teszi ezt, habár lenne rá lehetősége, majdnem kivétel nélkül elveszít bizonyos tekintélyt az otthonában. Nehéz elválasztani a pénzkeresést a döntés jogától, hogy azt mire költsék. De az ilyen fajta döntések, a vezetéshez tartoznak.
Ha egy feleség éppen annyit keres, vagy talán többet, mint a férje, nagyon nehéz a férj számára, hogy hathatós vezetést tudjon fenntartani.

Tudjuk természetesen, hogy ez alól vannak kivételek. Vannak férjek, akik elvesztették az alkalmasságukat és képtelenek dolgozni. Ilyen esetben az anyagi ellátás felelőssége a feleségen nyugszik. A házassági eskü lehetőséget ad ilyesmire, mert az elkötelezettség betegségre éppúgy szól, mint az egészséges állapotra. Az viszont helytelen, amikor az ilyen sajnálatos kivételek normális szabállyá válnak. Most tehát röviden foglaljuk össze a férj és a feleség kölcsönös felelősségeit a szövetségi házassági kapcsolatban. A férj fő felelőssége a védelem és a gondoskodás. A feleség fő felelőssége a támogatás és a bátorítás. Ám ezeknek a megfelelő teljesítése nem lehetséges pusztán emberi erőfeszítésből, vagy akaraterőből. Ide valami többre van szükség, Istennek a mindenható természetfeletti kegyelmére. Ez a fajta kegyelem jön akkor, amikor mint férj és feleség együtt elkötelezik magukat Istennek és egymásnak egy ünnepélyes szövetségi kapcsolatban. Az elkötelezés megtétele szabadítja fel Isten kegyelmét.
Ennek az elkötelezettségnek az eredménye egy olyan fajta új élet és kapcsolat, amelyet soha sem élhetnek át azok, akik először nem töltik be a feltételeket.

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!