Press "Enter" to skip to content

Pánczél János: A hatékony szellemi harc

Több könyv, hat évtized tapasztalatainak összefoglalása

1./  „Harcold meg a hitnek szép harcát!” (1Tim 6,12) Erre szólít fel minket Isten igéje. A harc a gonosz szellemek, hatalmasságok ellen folyik, és ebben győzteseknek kell lennünk. Fel kell öltöznünk a szellemi fegyverzetet. (Ef 6,10-17) Szükségünk van Jézus vérének oltalmára és erejére. Az 1Pét 1,2 szerint kiválasztva… „a Jézus Krisztus vérével való meghintésre”.

 2./ Ami Urunkba és az Ő igéjébe vetett  h i t  alapvető. „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amiket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál.”  (Jn 14,12)

 3./ Szentségben, feddhetetlenségben, az Úr iránti tökéletes szívvel éljünk és szolgáljunk.

 4./ Szolgáló életünk része a könyörgés és a böjt. (Mt 17,21)

 5./ Legyen életformánk az Úr dicsőítése (2Krón 20-22, Csel 16,25-26) és az Úr imádata (Jn 4,23), (Zst 29,2)

 6/. Jézus hatalmat adott tanítványainak, akik Őbenne hisznek az ördögök felett. (Lk 9,1) (Mk 16,17 stb.) Noha ez a hatalom az ígéret szerint minden hívőnek adatik, de különösen súlyos esetekben, nagy segítség, ha Szent Szellemmel betöltve működnek a kegyelmi ajándékok is, mint pl. a prófétálás, az ismeret igéje, a szellemek megkülönböztetése. Ha kijelentés által nevükön nevezzük a démonokat, az Úr Jézus nevében parancsolva, menniük kell.  Mindenkor  fontos a Szent Szellem vezetése, mert minden helyzet más, sablonszerűen, rutinból nem dolgozhatunk. —  A mennyei erőt, a hatalmat – mint mindent – kegyelemből hit által vesszük el. A Jézustól kapott hatalmunkat alázattal, engedelmességben, de határozottan megvalljuk, kinyilvánítjuk, és szabályszerűen gyakoroljuk.

7./ Fontos az óvatosság, a körültekintés. A szellemi harc horderejétől függően legalább ketten vagy többen legyenek a szolgáló tanítványok, s egy valaki vezeti e fontos és felelős szolgálatot, igencsak az, akinek erre kenete, érettsége, és már elegendő tapasztalata is van. —  Az imaharcosok csapatának az egyes tagjai is vívtak már ki győzelmeket. Megtisztultak, odaszántak. Ilyeneknek kell lenniük! Készek az erőszakos, kitartó, szenvedéllyel vívott testületi harcra. A harcunk, a szellemi hadviselésünk igei alapon folyik, erővel teljes, támadó, előre nyomuló, és Isten királyi uralmát érvényesítjük vele. Ha megvannak az igei, ígéretbeli, hitbeli feltételek, hirdessük ki a győzelmet. Tudatában kell lennünk annak, hogy Isten kormányzása nem mindig csak közbenjárás, hanem olykor heves szellemi háború útján jön létre. A szellemi erőviszonyokat felmérve azonban csak a felkészültségünknek, a kenetünknek megfelelő szellemi harcba szabad belemennünk. A szolgálatunk minden terültén fontos a Szent Szellem vezetése, tanácsa és a bölcsesség. Ez fontos része a harci stratégiánknak.

 8./ Ha az embereket megkötöző, fogva tartó démonokat mi kötözzük meg és kiűzzük, a ránk bízottak megszabadulnak. „Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, hanemha előbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát.” (Mk 3,27) A feloldozás prófétai cselekedet, kinyilatkoztatás is lehet – akinek ez adatik – tökéletes összhangban Isten igéjével.  „Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is..” (Mt 16,19) A győzelmet kivívó össztűz szempontjából nagyon fontos, hogy a szolgálók „tökéletesen eggyé legyenek”. (Jn 17,23)

9./ A szolgáló tanítvány felé isteni követelmény a tisztaság, a szabályszerűség életének minden területén, igaz cselekedettel és beszéddel együtt. Amint meg van írva: „Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság”. (Pld 8,7-8) Ez krisztusi jellemünk, életstílusunk kell hogy legyen! A hittel, az Úr Jézus Krisztus nevében a hatalommal parancsolt szóra az ördögnek futnia kell. És ez így is működik Urunk dicsőségére.  —  Jézus fel akarta fedni, ismertté akarta tenni, hogy kicsoda Ő. Az Atyának gondja volt rá, hogy ez a tanítványokon keresztül, pontosabban Péteren keresztül történjen meg. És elhangzott a meghatározó kijelentés: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia”. A tanítványok pedig megtudták, megtapasztalták, hogy Jézus neve azonos az Ő hatalmával. Az egyháza pedig a kősziklára, Neve hatalmának kősziklájára épült. Az Egyház (Krisztus Teste) harcos egyház! Az Isten fiai pedig az Ő győztes harcosai, akik hadat üzennek a „pokol kapuinak”, az ördögi erősségeknek, és azok ledőlnek. A hit és engedelmesség útján a mi Urunkkal erőről erőre, győzelemről győzelemre jutunk.

10./ Szolgálatunk során, még ha jól működnek is a kegyelmi ajándékok, és bizonyos területen betekintésünk van a szellemvilágba, — hogy leromboljuk az ördög munkáját – a figyelmünket soha nem az ördögön tartjuk, hanem Jézusra összpontosítunk.

Ő cselekszi a dicsőséges szabadító, megtisztító munkát, mi csak engedelmes eszközei vagyunk, akik az Ő nevében, az Ő hatalmával munkálkodunk.

11./ „Az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak”.  (Pld 28/1b) Az igében pedig azt a parancsolatot is kaptuk, hogy: „álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” (Jak 4,7b) De hogyan álljunk ellene? Nagyon határozottan, erőteljesen, bátran!  A győzelmet Jézus már előre kivívta a Golgotán, mi pedig Urunk döntő győzelmét esetről esetre érvényesítjük, Neve dicsőségére. —  Fontos ugyanakkor a személy iránti tiszta szívből való szeretet és az irgalmasság.

12./ Előfordul, hogy nem egyszerre, nem azonnal szabadulnak meg teljesen emberek, különösen súlyos esetekben. Jézus azt mondta, hogy „ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel”. (Mk 9,29) De Isten igéjét e tekintetben is betöltve, a harcot szükség szerint tovább folytatva, a győzelem a mienk.

 13./ Jézus az Igét teljességgel betöltötte. Az Ő nevében átkokat törünk meg. (Itt csak néhány igehelyet az átkokról: 5Móz 28; 5Móz 23,5; Zsolt 109,17-18; Jak 3,10)

  —  A sok átokból való szabadulásból hely hiányában csak kettőt. Erősen okkult háttérből egy reiki mester bűnbánattal megtért, megtagadta bűnös tevékenységét. Reikis társai két hónapig várták vissza közéjük. Mivel ő hű maradt Jézushoz, minden ördögi eszközzel, átkokkal támadtak ellene. Ezt ő ijesztően megtapasztalta. Köztünk, egy erős krisztusi, imaharcos csapatban a leghatározottabban ellenálltunk az ördögnek, őt Jézus vére oltalma alá helyeztük. Bemerítkezett, az Úr betöltötte Szent Szellemével, s már 14 éve hű maradt. —  A legnagyobb nyomorúságban levő család (folyamatos krónikus betegségek, anyagi nyomor) egy év múlva boldogan bizonyságot tett, hogy a Szent Szellem kijelentése, vezetése szerint az átok megtörése után gyors gyógyulások, egészség és anyagi helyreállás következett.  – „A hívő ember bővölködik áldásokkal”  (Pld 28,20)

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial